REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  
LUKSO.PL  

  

  

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1.1 Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.lukso.pl prowadzony jest przez firmę Szchara sp. z o.o.  z siedzibą w Toruniu, wpisaną do Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8792721244 
1.2 Kontakt ze sklepem internetowym jest możliwy:   
1.2.1 drogą listowną, pod adresem: ul. Świdnicka 13, 87-100 Toruń;  
1.2.2 drogą elektroniczną (mailową), pod adresem: biuro@lukso.pl  
1.2.3 drogą telefoniczną, pod numerem telefonu: 720 767 645 
1.3 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług elektronicznych oferowanych przez sklep internetowy Lukso.pl  
1.4 Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do wszystkich podmiotów korzystających z usług sklepu internetowego Lukso.pl, tj. konsumentów oraz przedsiębiorców (za wyjątkiem pkt 8 dotyczącego wyłącznie konsumentów oraz pkt 9 dotyczącego wyłącznie przedsiębiorców).   
1.5 Informacje podane na stronie sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm. Informacje te stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów.  

 

2. DEFINICJE:  

Poniższe pojęcia wykorzystywane w treści niniejszego Regulaminu rozumiane są następująco:  
2.1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;   
2.2. Formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie internetowym, umożliwiający utworzenie Konta;   
2.3. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny na stronie internetowej umożliwiający złożenie przez Klienta zamówienia, w szczególności wyboru produktu(ów) oraz wyboru warunków umowy sprzedaży dotyczących m.in. warunków dostawy i form płatności;   
2.4. Klient – (1) osoba fizyczna; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą;   
2.5. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.;   
2.6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynność prawną niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności zawierającą ze Sprzedawcą umowę sprzedaży w sklepie internetowym;   
2.7. Konto/usługa konto - usługa elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę;   
2.8. Koszyk – elektroniczna lista produktów wybranych przez Klienta podczas korzystania z Formularza zamówienia;   
2.9. Miejsce wydania rzeczy - miejsce (adres) wskazane przez Klienta podczas wypełniania formularza zamówienia jako miejsce dostarczenia rzeczy;   
2.10. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Klient lub osoba trzecia przez niego wskazana do odbioru rzeczy obejmuje rzecz w posiadanie;   
2.11. Usługa newsletter/newsletter – usługa elektroniczna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, w ramach której Usługobiorca otrzymuje na podany przez niego adres e-mail informacje handlowe, tj. informacje dotyczące sklepu internetowego, w tym w szczególności informacje o promocjach i nowościach w sklepie internetowym;   
2.12. Produkt; Rzecz – dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;   
2.13. Przewoźnik – firma kurierska, firma pocztowa;   
2.14. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego;   
2.15. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1;   
2.16. Sklep internetowy - sklep internetowy prowadzony pod adresem internetowym www.lukso.pl, przez firmę Szchara sp. z o.o.   
2.17. Sprzedawca; Usługodawca – firma Szchara sp. z o.o 
2.18. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem sklepu internetowego;   
2.19. Usługa elektroniczna – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem sklepu internetowego; w sklepie internetowym oferowane są następujące usługi elektroniczne: (1) newsletter (2) konto (3) formularz zamówienia;   
2.20. Usługobiorca – (1) osoba fizyczna; (2) osoba prawna; albo (1) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która korzysta lub zamierza korzystać z usługi elektronicznej;   
2.21. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 287;   
2.22. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344;  
2.23. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Formularza Zamówień i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą.  

 

3. USŁUGA ELEKTRONICZNA NEWSLETTER  

3.1 Włączenie usługi newsletter może nastąpić przez:   
3.1.1 zamówienie przez Usługobiorcę usługi newsletter na stronie sklepu internetowego;   
3.1.2 zamówienie przez Usługobiorcę usługi newsletter podczas zakładania Konta.   
3.2 W przypadku, o którym mowa w pkt 3.1.1 w celu włączenia usługi newsletter należy:   
3.2.2 wpisać adres e-mail w zakładce „DOŁĄCZ DO NAS”,   
3.2.3 zatwierdzić wpisany adres e-mail klikając „Ok”,   
3.2.4 kliknąć w link przesłany drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail, potwierdzając w ten sposób rejestrację.   
3.3 W przypadku, o którym mowa w pkt 3.1.2 w celu włączenia usługi newsletter należy:   
3.3.1 zaznaczyć checkbox „Zapisz się do newslettera!” w trakcie zakładania Konta,   
3.3.2 kliknąć w link przesłany drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail, potwierdzając w ten sposób rejestrację.   
3.4 Możliwość korzystania z usługi newsletter jest uzależnionej od posiadania przez Usługobiorcę komputera lub innego urządzenia, dostępności sieci internetowej oraz aktywnego adresu e-mail.   
3.5 Usługa newsletter jest nieodpłatna i świadczona przez czas nieokreślony.   
3.6 Usługobiorca może w każdej chwili, bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, zrezygnować z korzystania z usługi newsletter wysyłając oświadczenie woli o rezygnacji z usługi na adres e-mail:  

 

4. USŁUGA ELEKTRONICZNA KONTO  

4.1 Włączenie Usługi Konto następuje przez:   
4.1.1 podanie adresu e-mail w zakładce „Zarejestruj się”,   
4.1.2 kliknięcie pola „załóż konto”,   
4.1.3 wypełnienie formularza rejestracyjnego,   
4.1.4 potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności przez zaznaczenie checkbox’a,   
4.1.5 kliknięcie pola „Zarejestruj się”.   
4.2 Do włączenia usługi Konto konieczne jest podanie przez Usługobiorcę w formularzu rejestracyjnym następujących danych: imię i nazwisko (lub nazwa firmy), adres (ulica, numer domu/mieszkania, miejscowość, kod pocztowy, poczta, kraj), adres poczty elektronicznej, kontaktowy numer telefonu, hasło, NIP (w przypadku przedsiębiorców).   
4.3 Usługa Konto ma charakter nieodpłatny i jest świadczona przez czas nieoznaczony.   
4.4 Usługobiorca może w każdej chwili nieodpłatnie i bez podania przyczyny zrezygnować z korzystania usługi Konto przesyłając Usługodawcy oświadczenie o rezygnacji drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@lukso.pl bądź listownie na adres: ul. Świdnicka 13, 87-100 Toruń.  

 

5. USŁUGA ELEKTRONICZNA FORMULARZ ZAMÓWIENIA (ZAWIERANIE UMOWY SPRZEDAŻY)  

5.1 Usługa elektroniczna formularz zamówienia jest usługą nieodpłatną i jednorazową.   
5.2 Korzystanie z usługi formularz zamówienia rozpoczyna się z chwilą umieszczenia przez Usługobiorcę (Klienta) pierwszego produktu w koszyku i kończy się z chwilą złożenia zamówienia przez Usługobiorcę albo wcześniej, tj. z chwilą rezygnacji ze składania zamówienia.   
5.3 W trakcie korzystania z formularza zamówienia Usługobiorca (Klient) może dowolnie zmieniać zamieszczane w koszyku produkty oraz wybrać warunki umowy sprzedaży dotyczące sposobu i miejsca dostawy, oraz formy płatności.   
5.4 W formularzu zamówienia Usługobiorca (Klient) zobowiązany jest podać:   
5.4.1 dane dotyczące Usługobiorcy (Klienta), tj.: imię i nazwisko (lub nazwa firmy), adres (ulica, numer domu/mieszkania, miejscowość, kod pocztowy, poczta, kraj), adres poczty elektronicznej, kontaktowy numer telefonu, NIP (w przypadku przedsiębiorców);   
5.4.2 dane dotyczące produktów, oraz ilości oraz warunków umowy sprzedaży, sposobu dostawy, formy płatności, inne uwagi dotyczące zamówienia;   
5.5 W celu złożenia zamówienia Usługobiorca (Klient) jest zobowiązany:   
5.5.1 wypełnić formularz zgłoszeniowy,   
5.5.2 kliknąć pole „Przejdź dalej”, a następnie potwierdzić zamówienie klikając pole „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” albo „Zamawiam i płacę”.   
5.6 Do momentu potwierdzenia zamówienia w sposób, o którym mowa w pkt 5.5.2 Usługobiorca może zrezygnować ze złożenia zamówienia bądź zmienić zamówienie lub warunki jego realizacji.   
5.7 Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie złożonego przez Usługobiorcę (Klienta) zamówienia, wysyłając na wskazany w formularzu zamówienia adres e-mail wiadomość elektroniczną (mailową) z oświadczeniem o otrzymaniu zamówienia oraz przyjęciu go do realizacji przez Sprzedawcę. Moment otrzymania przez Usługobiorcę wiadomości elektronicznej (mailowej), o której mowa w zdaniu poprzedzającym stanowi moment zawarcia umowy sprzedaży.  

 

6. KOSZTY, SPOSOBY I TERMINY DOSTAWY  

6.1 Dostawa produktu ma miejsce na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą.   
6.2 W przypadku dostawy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dostawa następuje według wyboru Klienta:   
6.2.1 za pośrednictwem firmy kurierskiej na wskazany przez Klienta adres,   
6.3 W przypadku dostawy za granicę, dostawa następuje za pośrednictwem Poczty Polskiej.   
6.4 Dostawa produktu jest odpłatna, chyba że coś innego wynika z umowy sprzedaży. Aktualna informacja o kosztach dostawy dostępna jest w zakładce „Płatność i dostawy” oraz w trakcie składania przez Klienta Zamówienia.   
6.5 W przypadku dostawy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej Klient dokonuje płatności jednym z wybranych sposobów:   
6.5.1 płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu payu.pl;   
6.5.2 płatność przelewem za pośrednictwem serwisu payu.pl;   
6.5.3 płatność za pobraniem u kuriera;   
6.6 Czas realizacji zamówienia wynosi 4 dni robocze, z wyjątkiem realizacji zamówienia w skład, którego wchodzi przedmiot z dłuższym okresem realizacji (podanym obok danego produktu), od momentu przystąpienia Sprzedawcy do przygotowania wysyłki produktu (produktów), których dotyczy zawarta umowa sprzedaży, i jest liczony:   
6.6.1 od momentu zaksięgowania płatności;   
6.6.2 od momentu zawarcia umowy, w przypadku wyboru płatności za pobraniem.   
6.7 Czas realizacji liczony jest do momentu przekazania przez Sprzedawcę przesyłki podmiotowi świadczącemu przesyłki kurierskie.   
6.8 W przypadku, gdy ze względu na okoliczności, na które nie ma wpływu Sprzedawca, istnieje ryzyko wydłużenia czasu realizacji zamówień, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta oraz umieści informację w tym zakresie na stronie internetowej sklepu. Za okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym rozumie się w szczególności utrudnienia w dostawach powstałe na skutek działania siły wyższej (epidemie, powódź, pożar itp.).   
6.9 W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem tradycyjnym zamówienie jest anulowane, a umowę uważa się za niezawartą, jeśli w terminie 7 dni od złożenia zamówienia wpłata należności nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy lub nie zostanie przesłane w tym terminie przez Klienta na adres mailowy: biuro@lukso.pl potwierdzenie dokonania przelewu. 

  

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY  

7.1 Konsument, który zawarł umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów określonych w pkt 7.10 Regulaminu.   
7.2 Bieg terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 7.1, rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.  
7.3 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć drogą listowną, przesyłając pisemne oświadczenie na adres: Szchara, ul. Świdnicka 13 87-100 Toruń bądź drogą elektroniczną na adres mailowy: biuro@lukso.pl  
7.4 Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. W przypadku nieskorzystania przez Konsumenta z formularza, o którym mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać co najmniej następujące informacje (dane):   
7.4.1 imię, nazwisko osoby składającej oświadczenie;   
7.4.2 jednoznaczne sformułowanie, że osoba ta odstępuje od zawartej umowy sprzedaży;   
7.4.3 w przypadku, gdy umowa sprzedaży obejmowała więcej niż jedną rzecz, jednoznaczne wskazanie czy odstąpienie dotyczy wszystkich, czy wyłącznie wybranej (wybranych) rzeczy i ich oznaczenie;   
7.4.4 wskazanie rachunku bankowego, na który Sprzedawca ma zwrócić dokonane przez Konsumenta płatności w związku z zawartą umową sprzedaży.   
7.5 Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres e-mail wskazany przez konsumenta w formularzu zamówienia.   
7.6 W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowę uważa się za niezawartą.   
7.7 W związku ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z zastrzeżeniem pkt 7.9), niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia (z zastrzeżeniem pkt 3.8).   
7.8 Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.   
7.9 Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.   
7.10 Konsument ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu, chyba że w ramach uzgodnień pomiędzy Stronami Sprzedawca zgodzi się je ponieść.   
7.11 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.  

 

8. RĘKOJMIA ZA WADY PRODUKTU (REKLAMACJA)  

8.1 Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi produkt bez wad.   
8.2 W przypadku wady fizycznej lub prawnej produktu będącego przedmiotem umowy sprzedaży, Sprzedawca odpowiada wobec Konsumentów na zasadach w określonych w obowiązujących przepisach, w szczególności określonych w art. 556 i nast. kodeksu cywilnego.   
8.3 Klient może złożyć reklamację:   
8.3.1 pisemnie na adres ul.Świdnicka 13, 87-100 Toruń;   
8.3.2 drogą elektroniczną na adres mailowy: biuro@lukso.pl  
8.4 W celu ułatwienia i przyspieszenia procesu rozpatrywania reklamacji rekomenduje się, aby treść reklamacji zawierała co najmniej następujące informacje:   
8.4.1 dane Klienta, tj. imię, nazwisko, adres e-mail, adres (ulica, numer domu/mieszkania, miejscowość, kod pocztowy (poczta)),   
8.4.2 numer rachunku bankowego   
8.4.3 dane dotyczące reklamowanego produktu, tj. numer zamówienia, informacja, którego (których) produktów ze wskazanego zamówienia dotyczy reklamacja, powód reklamacji (opis wady),   
8.4.4 żądana forma rekompensaty, tj. żądanie sposobu doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową sprzedaży (żądanie wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady), oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży.   
8.5 Zawarcie w reklamacji wszystkich informacji wymienionych w pkt 8.4 nie jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia przez Sprzedawcę reklamacji, jednakże ułatwi i przyspieszy proces jej rozpatrzenia. 
 
8.7 Na Klienta niebędącego Konsumentem przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy z chwilą przekazania przez Sprzedawcę rzeczy będącej (będących) przedmiotem umowy przewoźnikowi lub osobie trzeciej wskazanej przez Klienta.  
8.8 W przypadku sporu pomiędzy Sprzedawcą (Usługodawcą) a Klientem (Usługobiorcą) niebędącym Konsumentem, ww. będą dążyć do jego polubownego rozstrzygnięcia. W przypadku braku porozumienia właściwym miejscowo do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy (Usługodawcy).  

 

9. PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW  

9.1 Klient niebędący Konsumentem może odstąpić od umowy na zasadach określonych w pkt 7.  
9.2 Na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Klienta niebędącego Konsumentem.  

 

10. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ  

10.1 Konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.   
10.2 Konsument w celu, o którym mowa w pkt 10.1, może w szczególności:   
10.2.1 skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta;   
10.2.2 złożyć wniosek w sprawie polubownego rozstrzygnięcia sporu do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej,  
10.2.3 skorzystać z pomocy organizacji społecznej, której celem statutowym jest działanie na rzecz ochrony konsumentów,  
10.2.4 złożyć wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej,   
10.2.5 skorzystać z pomocy udzielanej przez punkt kontaktowy działający przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.   
10.3 Wniosek w sprawie rozstrzygnięcia sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego wnosi się do sądu polubownego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania konsumenta albo siedzibę Sprzedawcy.   
10.4 Szczegółowe informacje na temat możliwej pomocy oraz postępowania w zakresie pozasądowego rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń znajdują się m.in. na stronach internetowych miejskich (powiatowych) rzeczników praw konsumenta, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w szczególności pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php 
10.5 Konsument może również złożyć skargę w wybranym języku urzędowym Unii europejskiej za pośrednictwem europejskiej platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (ODR), dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

 

11. KLAUZULA SALWATORYJNA  

11.1 Sprzedawca (Usługodawca) honoruje prawa Klientów (Usługobiorców) wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o usługach świadczonych droga elektroniczną.   
11.2 W przypadku, gdy którekolwiek postanowienie Regulaminu okaże się sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, postanowienie to uważa się za nieważne, a w jego miejsce zastosowanie mają odpowiednie normy powszechnie obowiązujące.  

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

12.1 Aktualny Regulamin dostępny jest na stronie sklepu internetowego w zakładce Regulamin.   
12.2 Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyny, tj.:   
12.2.1 zmiany przepisów prawa, które wpływają na realizacje niniejszego Regulaminu i w związku z tym powodują konieczność zmiany jego aktualnych postanowień;   
12.2.2 zmian koniecznych do wprowadzenia w związku z treścią wydanego orzeczenia Sądu lub decyzji organu administracji;   
12.2.3 przyczyn organizacyjnych, spowodowanych:    

• zmianami przedmiotu prowadzonej przez Sprzedawcę działalności, tj. w szczególności zmian w zakresie oferowanego asortymentu, wprowadzeniu nowych usług;   
• zamianami w zakresie danych teleadresowych Sprzedawcy, nazwy Sprzedawcy oraz formy prawne prowadzenia działalności;   
• zamianami w zakresie płatności, sposobów dostarczania rzeczy;   
• zmianami technicznymi funkcjonowania sklepu internetowego;  

12.3 Informacja o każdorazowej zmianie Regulaminu jest umieszczana na stronie internetowej sklepu. Ponadto informację o zmianach w Regulaminie Sprzedawca wyśle na wskazany adres mailowy Użytkownika korzystającego z usługi newsletter.   
12.4 Skorzystanie z usług oferowanych przez sklep internetowy jest jednoznaczne z zapoznaniem się treścią Regulaminu i wyrażeniem zgody na jego postanowienia.   
12.5 Do zawieranych umów sprzedaży stosuje się zawsze regulamin o treści obowiązującej w dniu zawarcia umowy.   
12.6 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.   
12.7 Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 5 listopada 2020 r. 

13. KOLEJNOŚĆ PREZENTOWANIA OFERT (plasowanie) zależy od wyboru Użytkownika na stronie: 

1. Zapytanie, jakie kupujący definiuje, gdy szuka danego przedmiotu (np. wyszukuje daną frazę w wyszukiwarce, zaznacza filtry, wybiera kategorie). 

2. Sortowanie może odbywać się na podstawie wymienionych filtrów: "cena, rosnąco", "cena malejąco" 

 
 

14. WYSTAWIANIE OCEN PRODUKTU 

14.1. Lukso.pl może umożliwiać Usługobiorcy wystawienie oceny oraz dodanie komentarza dotyczącego przebiegu czynności związanych z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży, w tym odnoszących się między innymi do nabytego Towaru. 

14.2. Usługodawca oznacza autora danej opinii lub komentarza imieniem i pierwszą literą nazwiska Usługobiorcy. Oceny, komentarze i opinie opinii są jawne i dostępne dla osób odwiedzających Lukso.pl. 

14.3. Usługodawca umożliwia wystawienie opinii, dotyczących produktów Usługobiorcy jedynie w odniesieniu do Towaru, który został przez niego zakupiony w ramach Lukso.pl. W tym celu, Usługodawca udostępnia opcję „napisz opinię!” w odniesieniu do Towaru nabytego przez tego Usługobiorcę w ramach Lukso.pl. Korzystając z opcji „napisz opinię!” Usługobiorcy powinni formułować swoje opinie w sposób odzwierciedlający ich faktyczną ocenę danego produktu, wskazując na dostrzeżone zalety lub wady nabytego produktu z perspektywy Usługobiorcy. 

14.4. Komentarze i opinie winny być sformułowane zwięźle i przejrzyście. 

14.5. Niedopuszczalne jest publikowanie komentarzy i opinii sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, nieprawdziwych lub naruszających prawa osób trzecich, w tym w szczególności: 

a. ujawniających dane osobowe Usługobiorcy lub innych osób, między innymi: imiona, nazwiska, miejsce zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu; 

b. zawierających adres strony internetowej niezwiązany z Lukso.pl; 

c. odnoszących się do innych kwestii niż nabyty Towar bądź transakcja dokonana w ramach Lukso.pl, jakiej dotyczy; 

d. związanych z pornografią, używkami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, wulgaryzmami, przemocą, obrażaniem uczuć religijnych, 

e. o treści powszechnie uznanej za naganną moralnie i społecznie niewłaściwą. 

14.6.. Usługobiorcy ponoszą odpowiedzialność za treści umieszczane w ocenach, komentarzach, opiniach. 

14.7. Usługodawca nie ingeruje w oceny, komentarze i opinie. Usługodawca jednak zastrzega sobie prawo do usunięcia albo zablokowania komentarza lub opinii, w uzasadnionym przypadku: 

a. przedłożenia orzeczenia sądu zawierającego taki nakaz, 

b. otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru, której dotyczy komentarz, 

c. zgody Usługodawcy i Usługobiorcy uczestniczących w danej umowie sprzedaży Towaru, 

d. gdy ocena, komentarz lub opinia jest niezgodna z postanowieniami Regulaminu, w szczególności niniejszym artykułem 

e. gdy ocena, komentarz lub opinia została opublikowana w niewłaściwym miejscu i nie dotyczy danej umowy sprzedaży Towaru. 

14.8. W przypadku powtórzenia się konieczności usunięcia albo zablokowania komentarza lub opinii danego Usługobiorcy, Usługodawca może zablokować temu Usługobiorcy możliwość wystawiania komentarzy.