Dane Osobowe

Z dniem 25 maja 2018 r. weszła w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Mając na względzie potrzebę jak najlepszej ochrony Twoich praw wynikających z nowy przepisów wprowadzamy odpowiednie zapisy w obowiązującym Regulaminie Sklepu lukso.pl. Dotyczy to głównie treści regulaminu sklepu który uzyskał następującą, nową treść:

1. Rejestracja w sklepie internetowym lukso.pl wymaga wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego Danych Osobowych w zakresie i celu niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez lukso.pl w ramach Sklepu, w tym na przekazywanie Danych Osobowych podmiotom trzecim, przy pomocy których lukso.pl świadczy usługi w ramach Sklepu oraz przekazanie tych danych jest niezbędne w celu prawidłowej realizacji usługi. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
2. Administratorem Danych Osobowych jest Agnieszka Mikulska ul. Okólna 55J/2, 05-270 Marki NIP: 9522133762 
3. W celu kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych należy wysłać e-mail na adres lukso@lukso.pl.
4. Z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w Regulaminie, Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia w celu świadczenia usług w ramach Sklepu, w tym: obsługi i realizacji zamówień składanych w Sklepie, obsługi reklamacji oraz obsługi działań Użytkownika w ramach Sklepu (np. zamieszczania opinii).
5. Kategorie Danych osobowych, które będą przetwarzane przez lukso.pl to: (a) nazwa użytkownika, (b) adres e-mail, (c) numer telefonu, (d) imię (e) nazwisko (f) adres pocztowy (g) lokalizację geograficzną (h) dane techniczne dotyczące urządzeń, za pomocą których uzyskano dostęp do Konta (i) dane dotyczące połączenia internetowego i/lub sieciowego (w tym adres IP), (j) identyfikator urządzenia mobilnego, (k) typ systemu operacyjnego, (l) typ przeglądarki lub innego oprogramowania, dane sprzętowe lub inne szczegóły techniczne dostarczane przez przeglądarkę (m) dane pomiarowe dotyczące czasu i sposobu korzystania z Konta, aktualnego statusu, historia zakupów i wybierane linki,
(o) preferencje i wybory na przykład subskrypcje, (p) preferowany język i waluta, (q) opublikowane posty na stronie społecznościowej Facebook sklepu lub w ramach innych usług oferowanych za pośrednictwem Konta, (r) Informacje dotyczące płatności, w tym imię i nazwisko oraz adres e-mail, metoda płatności, platforma płatnicza, rodzaj transakcji.
6. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do realizacji zamówień, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności, , podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, podatkowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z lukso.pl, w tym spółkom z jego grupy kapitałowej. Lukso.pl zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w granicach obowiązującego prawa, jak też w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
7. Korzystając ze Sklepu Użytkownik wyraża zgodę na zapis plików cookies lub innych, tożsamych technologii (więcej informacji o cookies: http://lukso.pl). Strona internetowa korzysta z plików cookies w celu reklamy, statystyki, ustawień, realizacji zamówień, itp. Użytkownik za pomocą ustawień przeglądarki internetowej może określić warunki przechowywania cookies.
8. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich Danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych lub skorzystania z innych uprawnień, o których mowa powyżej należy wysłać wiadomość na adres lukso@lukso.pl ze stosownym żądaniem. Konsekwencją cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usługi w ramach Sklepu i realizacji zamówień.
10. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”) gdy przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
11. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem umownym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez lukso.pl w ramach Sklepu. W konsekwencji odmowa zgody na przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika przez lukso.pl skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z usług świadczonych przez lukso.pl w ramach Sklepu i realizacji zamówień.
12. Dane Osobowe Użytkownika są przetwarzane przez czas istnienia Konta i niezwłocznie usuwane

Polityka zwrotów

§ 1
1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa zasady wymiany lub zwrotu towaru zakupionego w sklepie internetowym Lukso.pl 
§ 2
1. Każdemu Konsumentowi umożliwia się dokonanie zwrotu bądź wymiany towaru zakupionego w sklepie internetowym Lukso.pl w terminie do 14 dni 
(czas liczony od dnia następnego od daty ujawnionej na paragonie lub fakturze jako daty sprzedaży), na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 
Po upływie w/w terminu nie ma możliwości wymiany ani zwrotu towaru.
2. Zwrotowi bądź wymianie nie podlega:
   a. Towar, który nosi jakiekolwiek ślady użytkowania, które podczas wysyłki nie znajdowały się na nim;
   b. Towar, który został w jakikolwiek sposób uszkodzony z winy klienta;
   c. Towar, którego cena w momencie sprzedaży została obniżona ze względu na wady fizyczne, uszkodzenia, niepełną wartość, jakie występowały w towarze;
   d. Towar zakupiony poza granicami Polski;
3. W przypadku niespełniania przez towar powyższych wymogów decyzję o nieprzyjęciu towaru do zwrotu bądź wymiany podejmuje konsultant do spraw zwrotów. 
4. Zwrotu bądź wymiany towaru Konsument może dokonać poprzez wysyłkę towaru, której koszty uzależnione są od metody dostawy wskazanej podczas zakupu. 
5. Zwrot bądź wymiana będzie dokonana tylko przy zakupie danego towaru w sklepie Lukso.pl 
6. Zwracany bądź wymieniany towar powinien spełniać wymogi opisane w §2 ust.2 niniejszego Regulaminu. 
7. Konsument, przed zakupem towaru, powinien upewnić się, czy towar ten będzie podlegał zwrotowi na zasadach opisanych w Regulaminie. 
 a. w przypadku towaru, któremu zwrot nie przysługuje - późniejsze roszczenia dotyczące zwrotu będą anulowane. 
8. Przed dokonaniem zwrotu sklep Lukso.pl prosi o kontakt w celu wystawienia dla Konsumenta faktury korygującej. 
9. Koszt zwrotu w całości pokrywa Konsument.
§ 3
1. Regulamin zwrotów obowiązuje od dnia 17.06.2019 do odwołania. 
2. Wszelkie skargi i zażalenia dotyczące regulaminu należy kierować na adres mailowy.

Umowa 

§ 1 
1. Umowa między Konsumentem a sklepem Lukso.pl zostaje zawarta po kliknięciu przycisku "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty" i zobowiązuje ona do uiszczenia opłaty za towar zakupiony w sklepie Lukso.pl 
2. Umowa między Konsumentem a sklepem internetowym Lukso.pl obowiązuje na czas określony - 14 dni od daty kliknięcia przycisku "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty" 
3. Umowa przestaje obowiązywać po upływie okresu na jaki została zawarta. 
§ 2
1. Podczas okresu obowiązywania umowy, Konsument ma prawo do zwrotu towaru zgodnie z powyższym regulaminem zwrotów.
2. Podczas okresu obowiązywania umowy, Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy poprzez proces Zwrotu towaru według powyższego regulaminu zwrotów.
§ 3
1. W umowie zawierana jest informacja o sposobie dostawy, który wybrał Konsument oraz o sposobie płatności. 
2. Wysokość opłaty jaką zobowiązany jest ponieść Konsument według umowy jest określana podczas kliknięcia przycisku "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty".

3. Sklep Lukso.pl a także umowa zawarta między sklepem a Konsumentem nie zobowiązuje sklepu do reagowanie na prośby o kontakt kuriera przed dostawą.
Firma przewozowa działa osobno i sklep Lukso.pl nie ma wpływu na zachowanie kuriera przy dostawie.
§ 4
1. Sklep Lukso.pl ma prawo do odmowy zawarcia umowy w przypadku: 
   a. Gdy nie jest w stanie zapewnić Konsumentowi ilości zamówionych przez niego produktów 
   b. Gdy konsument nie wywiązuje się z umowy 
   c .Kiedy stan magazynowy nie pozwala na realizacje zamówienia 
   d .W wyjątkowych sytuacjach, na które pracownicy oraz sklep Lukso.pl nie mają wpływu. 
   e. Podczas negatywnej oceny wiarygodności płatniczej Konsumenta. 
§ 5 
1. W przypadku nie wywiązania się z umowy przez konsumenta lub sklep internetowy Lukso.pl, umowa zostaje anulowana a wszystkie dane w niej zawarte są kasowane bezpowrotnie.